LEKCJA 3: WARTOŚĆ KULTURY

Kultura

Kultura oznacza (…) zawsze jakiś protest człowieka przed sprowadzeniem go na pozycję rzeczy i przedmiotu. Oznacza dążenie do świata, w którym człowiek realizuje swe człowieczeństwo we właściwej mu transcendencji: przez odniesienie do prawdy, dobra, piękna…

Jan Paweł II, [w:] A.Frossard, Nie lękajcie się, LEV 5/1982, 258.

Wiedza z podręcznika:

Prawdziwa kultura jest humanizacją , podczas gdy nie-kultura czy kultury fałszywe dehumanizacją ludzkiego życia.

Dramat człowieka rozpoczyna się wszędzie tam, gdzie rozwój materialny człowieka wyprzedza rozwój duchowy. W człowieku rodzi się wtedy wewnętrzne rozbicie, a jego bezpośrednią konsekwencją jest dążenie do stawiania
mieć przed być,
techniki przed etyką,
rzeczy przed osobą
i sprawiedliwości przed miłosierdziem.

Podstawowym zadaniem kultury jest wychowanie, w którym chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – by bardziej był, a nie więcej miał, a także o to, by poprzez to, co ma, umiał być bardziej dla drugich. Tu ujawnia się wartość kultury. Stwarza ona właściwą tylko ludziom więź, decydując o międzyludzkim i społecznym charakterze ich życia. W konsekwencji jako pierwszy i podstawowy wymiar kultury ukazuje się zdrowa moralność: kultura moralna. Kultura jest też miejscem spotkania człowieka z Jezusem Chrystusem i Kościołem.

Kultury nie można nikomu narzucić. Kościół stoi też na stanowisku, że gwarantem autentycznej formy kultury jest uzdalnianie człowieka , aby sam był zdolny wychować siebie i innych do pełnego człowieczeństwa.

Komentarz: Dzisiaj obserwujemy niestety upadek kultury. Dużo nie trzeba pisać. Sławetny kanał na youtubie niejakiego Lorda Kruszwila jest tego termometrem z racji na jego popularność w młodym społeczeństwie. W internecie niestety dominuje zasada bardziej mieć niż być. Jest to przejaw upadku kultury ludzkiej.

Zobacz kulturę w życiu św. Jana Pawła II. Obejrzyj film i napisz notatkę na podstawie filmu oraz wiedzy z podręcznika (w tekście powyżej). Notatka powinna mieć co najmniej 60 słów. Napisz ją ręcznie. Zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy skalna@tarsycjusz.pl – podpisz się imię nazwisko klasa na kartce(to ma być na zdjęciu)

LEKCJA 2: SŁUŻBA OJCZYŹNIE: PATRIOTYZM

Czy ty wiesz czym jest patriotyzm?

patriotyzm [łac. < gr.], w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania;….

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3955049/patriotyzm.html

A tutaj trochę z innej strony.

Zrób notatkę do zeszytu na podstawie wymienionych punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK)

2238 Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów 23 . „Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana… Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga” (1 P 2, 13. 16). Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty.

2239 Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej.

2240 Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju.

2241 Narody bogate są obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć w kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują.

2242 Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między 450 służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. „Oddajcie… Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21). „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy występują równocześnie następujące warunki: 1 – w przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 2 – po wyczerpaniu wszystkich innych środków; 3 – jeśli nie spowoduje to większego zamętu; 4 – jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia; 5 – jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań.